برای بستن کلید ESC را فشار دهید

اهداف

زندگیت رو بر پایۀ حرف مردم نچین!

سیده سدنا موسوی 1

با سرعت زیادی درحال رانندگی هستی. راننده‌ای بوق می‌زند و زیرلب برای رانندگی بد تو از کلمات رکیک استفاده می‌کند. ماشین دیگری بوق می‌زند و با گفتن«از دست این جوانک‌ها »به یک خنده اکتفا می‌کند و…

ادامه مطلب