اسمارتین یک ساله شد

برندینگ به چه معناست؟

اینم از ماوس پد صورتی من