وقتی تو خوابی، اون بیدار تا تو راحت باشی، وقتی غذارو دوست داشتی و بیشتر میخوای، میگه من سیرم و تو بخور نوش جونت، وقتی ازت سوالی میپرسه و تو با کله ای توی گوشی سرش داد میزنی، اون بازم دوست داره؟ این کیه که همچنین اخلاقی داره؟ مگه انسان میتونه انقدر خوب باشه؟

نه انسان نمیتونه انقدر خوب باشه، اون فرشتس. اون نه ماه دردتو کشید ولی یبار منت سرت نذاشت، دیگه مگه چیزی بدتر از این هم میتونه باشه؟ ولی بازم دوست داره.

فکر کنم فهمیده باشی کی رو میگم، بیا دوستش داشته باشیم و درکش کنیم، همونطور که اون عاشقمونه. میم مثل مادر……