همرو گول بزنم، ولی با دقل نه…

معروف باشم، ولی با ظلم نه…

همه کار کنم، ولی با پول نه…

گریه کنم، ولی با اشک تمساح نه…

عینکی باشم، ولی بدبین نه…

پلیس دنبالم باشه، ولی من ترسو نه…

سر به هوا باشم، ولی سر به شونه نه…

دفاعیه بدم، ولی دروغ نه…

بقیه به خاک بشوننم، ولی من خواب نه…

خدا پشتم باشه، ولی بقیه نه…

بگم به به، ولی خوب نه…

بقیه هزارچهرم کنن، خودم نه…

برای همینه که، دوست دارم مسعود شصتچی باشم! به به… ممنون ازت مهران مدیری، ممنون که این لحظات رو ساختی، این کارا فقط از دست خودت بر میومد، آفرین!