برای بستن کلید ESC را فشار دهید

سیده سدنا موسوی

مردمان خوب پیوسته درحال افزودن بر توانشان هستند:)

زندگیت رو بر پایۀ حرف مردم نچین!

با سرعت زیادی درحال رانندگی هستی. راننده‌ای بوق می‌زند و زیرلب برای رانندگی بد تو از کلمات رکیک استفاده می‌کند. ماشین دیگری بوق می‌زند و با گفتن«از دست این جوانک‌ها »به یک خنده اکتفا می‌کند و…