این منم

مینویسم و می‌خوانم ومیروم در دنیایی که غیر از من کسی قادر به دیدن آن نیست. و تو همانی هستی که می‌خوانی و می‌روی و هستی تا زندگی کنی. من یک دخترم در کتابخانه ها تحقیر میشوم و در ورزش ها همیشه من از نظر بقیه ضعیفم. اما تو پسری قوی هستی و می‌روی هرجا. راحت میخندی و…. می‌بینی این من و توییم. من جوری دیگر شادم و تو جوری دیگر. اما بیا بخندیم بیا نشان دهیم که من و تو یکسانیم. من هم قویم توهم قوی هستی. من هم میتوانم تو هم میتوانی. من هم در خیابان ها آزادانه راه میروم و تو هم همینطور. فرق من و تو هیچی نیست ما هردو در دنیایی هستیم و هردو در دنیا باارزشیم.

ما هردو در یک جایی قوی هستیم:)

من جوری دیگر حریم هایم را حفظ باید کنم و تو جوری دیگر و شاید همین باشد که تبعیض را بین ما نشان می‌دهد. دختر بودن زیبا است اینکه هستی تا نشان دهی زندگی هست و بخندی و شاد باشی و پسر بودن هم زیبا است اینکه میخندی وزندگی میکنی و نشان می‌دهی زندگی هست و پشتوانه ای وجود دارد. قبل از قضاوت هایمان یادمان باشد. قبل از مرد و زن، دختر و پسر بودن ما انسانیم:)