فرق ما با حیوان ها این هست که اون ها جوری زندگی میکنند که از قبل براشون درنظر گرفته شده و ماجوری زندگی میکنیم که خودمون تصمیم میگیریم .ما نگاه میکنیم ،گوش میدیم،بررسی میکنیم و کارهای دیگه ای تو مغزمون انجام میدیم که حتی هنوزم بشر موفق به فهمش نرسیده و بعد انتخاب میکنیم که کی باشیم!

درهرحال تفاوت ما با موجودات زنده این هست که ما انتخاب میکنیم کی باشیم.ولی بازهم از زندگیمون گله مندیم و زمین و زمان رو به گلوله فحش میبندیم . در صورتی که خودمون انتخاب کردیم و هیچکس نقشی در نوع زندگی کردنمون نداره.انسان ها هستند تا آزار ببینندو باز هستند تا به آزار دیده ها کمک کنند .تعادل همیشه پابرجاست.اندوهگینی باید باشه تا فردی احساسی کمکش کنه و فرد احساسی هم باید باشه تا به اندوهگینی حال خوب بده.چرخه زندگی هرگز از بین نمیره .خوب،بد،دانشمند،ورزشکار و همه باید باشند تا چرخه بگرده و ادامه پیدا کنه.قرار نیست همیشه شبیه هم باشیم.انسان ها هستند تا ذهنشون رو گسترش بدند و در روبه رو خرابش کنند.وجود ما بستگی به خودمون داره اینکه قبول کردیم که فقط باشیم یا باشیم تا فرایند رشد جهان رو برطرف کنیم یا یک گناهکار فراری در کنار رودخانه ها باشیم .تنها خودمون هستیم که انتخاب میکنیم کی باشیم.انتخاب با خودمه که زنده باشم یا زندگی کنم!